Diaconie

Missie

Als christelijke gemeenschap is de Protestantse Gemeente De Bilt een dienende gemeenschap. Wij dienen elkaar als gemeenteleden en wij willen de mensen in de wereld dienen, dat wil zeggen de Biltse, de Nederlandse en de wereldgemeenschap.

Taken van diakenen

Diakenen zijn volgens Artikel V in de kerkorde van de Protestantse Kerk in het bijzonder geroepen tot:

  • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
  • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Wat is Diaconie?

Met deze taakomschrijving als uitgangspunt geeft de diaconie het dienen van elkaar, van mensen waar dan ook, heel concreet en zichtbaar vorm:

  • In de erediensten geven we vorm aan onze dienst door bij het Avondmaal brood en beker klaar te maken, de tafel feestelijk te dekken en met onze medeambtsdragers brood en beker aan te reiken aan onze medegemeenteleden. Wij zijn daarin dienstbaar zodat de gemeente haar gemeenschap met de Heer en met elkaar kan vieren.
  • We helpen de gemeente om een dienstbare gemeente te zijn. Daarom zamelen we tijdens de eredienst gaven in. Heel vaak geldelijke gaven via de collecte, soms gaven in natura. We helpen de gemeente ook om voorbede te doen. Daarom reikt de Diaconie regelmatig onderwerpen voor de voorbede aan. Onze voorbede is onze eerste daad van barmhartigheid aan de wereld voordat wij haar feitelijk dienen. We helpen de gemeenteleden om dienstbare gemeenteleden te zijn, daarom reiken we hen informatie aan over diaconaal werk en projecten dichtbij en veraf. Mede door deze projecten geeft de Protestantse gemeente De Bilt vorm aan haar dienst in de (Biltse) samenleving en de wereld.
  • We dienen elkaar en de wereld door te luisteren. De diaconie luistert naar de Ander en naar anderen. Naar de Ander, de levende Heer, omdat Hij ons er steeds aan herinnert de naakten te kleden, de hongerigen te voeden, degenen die dorst hebben te laven, genezing te zoeken voor lammen en blinden, vluchtelingen te huisvesten en gevangenen te bezoeken. We luisteren naar anderen om over hun nood te horen en waar we dat kunnen deze nood te verlichten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemeenteleden die hulp nodig hebben, organisaties of inwoners in en rond De Bilt die een beroep op ons doen, aandachtspunten die de Protestantse Kerk Nederland ons aanreikt of ontwikkelingen die wij zelf waarnemen in de samenleving en ons tot actie voor anderen aanzetten.
  • We dienen elkaar en de wereld door praktisch hulp te verlenen. Heel vaak is dat financiële en materiële hulp. Op die manier delen we de gaven (tijd en geld) die de leden van de Protestantse Gemeente De Bilt inbrengen zodat anderen geholpen kunnen worden.
  • Ook willen we dienen door vanuit ons geloof aandacht te geven aan duurzaamheid en rentmeesterschap voor de aarde. Wij allen, maar met name miljoenen mensen in armere landen zijn direct getroffen door de huidige ingrijpende klimaatverandering die droogte en natuurrampen tot gevolg heeft en de bestaanszekerheid direct in gevaar brengt. Daar mogen we niet onze ogen voor sluiten. We omarmen duurzaamheid en rentmeesterschap dan ook van harte als een element met een diaconaal karakter. Zie hiervoor verder de beleidsnotitie ‘Op weg naar een Groene Kerk’, die een bijlage vormt bij het beleidsplan 2020-2025.

Visie (situatie waar we met elkaar naar streven)

De gemeenteleden van de Protestantse gemeente De Bilt, jong en oud, tonen in woord en daad praktisch diaconaal bewustzijn en betrokkenheid. Zij komen op voor mensen in de knel dichtbij en veraf en voor het behoud en verbetering van onze leefomgeving.

Lees het volledige beleidsplan van de diaconie, inclusief de financiële paragraaf, en het jaarverslag over het afgelopen jaar in de bijlagen.

Samenstelling College van Diakenen

Het College van Diakenen (CvD) bestaat in 2023 uit:

Mw. G. van Dijk-Spinhoven (secretaris)
Mw. R. Hoogendijk-Buddingh
Dhr. A. Kamstra (penningmeester)
Dhr. A. van der Meer (voorzitter)
Mw. L. Timmer
Mw. M. van Veelen
 
Dhr. H. Oskam vervult de functie van administrateur; hij is geen lid van het CvD.
 
 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de diakenen via: diaconiepkndebilt@gmail.com

Voor informatie over de ANBI-status van de Diaconie, klikt u hier voor de betreffende pagina.

 

Laatst bijgewerkt: 26 mei 2023 door T. Zijlstra