Diaconie

De opdracht van de kerk bij het diaconaat is het oog hebben voor en het ondersteunen van mensen in materiële nood, in navolging van de dienende Heer en door de Heilige Geest, zowel in de kerkelijke en burgerlijke gemeente als wereldwijd. Het doel van de geboden hulp is om concreet te laten zien wat geloven betekent, namelijk het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. De gemeente vervult deze dienende taak onder leiding van of door arbeid van de diakenen. Diaconaat staat echter niet los van de getuigenis van het Evangelie.
 
Deze omschrijving van het diaconaat leidt voor onze drie wijkgemeenten tot de volgende uitgangspunten:

  1. Binnen de gemeente is de diaconie aangewezen om oog te hebben voor de noden en de materiële behoeften van mensen dichtbij en ver weg.
  2. Het fundament van het diaconale handelen ligt in Jezus Christus die gekomen is om te dienen en in zijn leven een voorbeeld was voor ons. Wanneer wij ons diep laten raken door de liefde van Jezus Christus worden wij bewogen met mensen in nood en zal de Heilige Geest ons leiden om mensen praktisch te helpen.
  3. Een diaconale houding kenmerkt zich door barmhartigheid en gerechtigheid te bewijzen, ofwel om te zien naar de naaste in nood en op te komen voor hen wie onrecht wordt aangedaan.
  4. Diaconaat onderscheidt zich van liefdadigheid doordat zij handelt in navolging van Jezus Christus en uitgaat van gelijkwaardigheid en wederzijds respect; de hulpvrager bepaalt mee welke vorm en inhoud de hulpverlening krijgt.
  5. Diaconaat wordt levend op het moment dat het door de hele gemeente gedragen wordt en concreet handen en voeten krijgt in het dagelijkse leven van de gemeente.
  6. Diaconaat blijft levend op het moment dat er in de gemeente een bewuste levenswijze is waarbij de ouderen het diaconale handelen bewust overdragen aan de jongeren en hen leren om diaconaal betrokken / actief te zijn.
  7. In de financiële hulpverlening onderscheidt het diaconaat zich van de wereldse samenleving door het Bijbelse principe van het sabbatsjaar, het zevende jaar, te volgen.

Lees het volledige beleidsplan en het financiële werkplan van de Diaconie in de bijlagen.

Het College van Diakenen (CvD) bestaat per februari 2019 uit:

Mw. M. Anbeek
Dhr. C. de Bruijn
Mw. G. van Dijk
Dhr. J. Jumelet
Dhr. A. van der Meer (voorzitter)
Mw. L. Timmer
Dhr. M. Veldhorst (penningmeester)
Mw. T. Zijlstra (secretaris)
 
 
Dhr. H. Oskam vervult de functie van administrateur; hij is geen lid van het CvD.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de diakenen via: diaconiepkndebilt@gmail.com

Voor informatie over de ANBI-status van de Diaconie, klikt u hier voor de betreffende pagina.