Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD)

Werkgroep Oecumenisch Diaconaat  (WOD)
De Bilt – Bilthoven – Den Dolder

De Werkgroep Oecumenisch Diaconaat (WOD) is een vertegenwoordiging uit de kerken in genoemd gebied. De doelstelling van de werkgroep is mensen die geen beroep kunnen doen op de gemeente, een diaconie of Caritas en die in (financiële) problemen zijn gekomen, te helpen hun leven weer op te pakken. Dit gebeurt door advies, (kortdurende) begeleiding, hulp bij verwijzing naar instanties of met concrete, soms financiële hulp. De hulpaanvragen worden getoetst aan criteria en behandeld volgens een afgesproken plan. Ook worden al enige jaren door de WOD kerstpakketten namens de kerken aangeboden aan inwoners die in een financieel moeilijke positie zitten en daarvoor zijn aangemeld door de kerken of hulpverlenende instanties in de gemeente.

De door de WOD verleende hulp wordt gefinancierd door een bijdrage van alle aangesloten kerken die per ingeschreven lid een bedrag betalen. Voor de kerstpakketten wordt veelal een extra collecte gehouden.
De WOD vergadert ongeveer eens per zes weken, waarbij de werkgroep ook als een meelevende 'denktank' fungeert. Er bestaat een samenwerkingsverband met gemeentelijke en welzijnsinstellingen, via welke weg vaak de hulpaanvragen binnen komen.

Het geeft veel voldoening als iemand door toedoen van de WOD de toekomst weer met meer vertrouwen tegemoet kan zien.

Nadere informatie via het van de WOD: wod.raadvankerken@gmail.com