College van Kerkrentmeesters

De verzorging van de stoffelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard zijn in de Protestantse Gemeente te De Bilt toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Het College wordt gevormd door vertegenwoordigers uit elk van de drie wijkgemeenten. De meerderheid van het aantal leden dient als ambtsdrager bevestigd te zijn. Het College legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Tot de taken van het College van Kerkrentmeesters behoren ondermeer:

 1. het bijhouden van de ledenregistratie, bijdrageadministratie en de doop- en huwelijksregisters.
 2. het beheer van het kerkelijk bureau
 3. geldwerving in de wijkgemeenten, o.a. de jaarlijkse vrijwillige bijdrage (Aktie Kerkbalans).
 4. het opstellen van onderhoudsplannen voor kerkgebouwen, wijkgebouwen en pastorieën.
 5. het fungeren als werkgever van kosters, beheerders, organisten en administratief personeel dat op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de Protestantse Gemeente te De Bilt.
 6. het administreren van inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden, het jaarlijks opmaken van de geconsolideerde jaarrekening, de begroting en de meerjarenprognose.
 7. jaarlijkse controle van de administraties van wijkkassen, beheerscommissies en PKJ.
 8. het beheren van verzekeringspolissen.
 9. het beheer van het kerkelijk archief in overleg met een door de Algemene Kerkenraad aangestelde archivaris.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit te volgende personen (per 1 januari 2015)

 • De heer Kees Lodder; voorzitter, 
 • De heer Cor Kuus; secretaris
 • De heer Maarten van der Kooij; penningmeester
 • De heer Popke Wagenaar
 • De heer Leon van de Kuil
 • De heer Korstiaan Hoogendijk
 • De heer Wim Catsburg
 • De heer Pieter-Jan Mellegers
 • De heer Martin van Veelen

Verder zijn bij het college als niet leden betrokken:

 • De heer Dirk Maaijen ledenregistratie en bijdrageadministratie
 • De heer Jochem Floor administrateur