ANBI diaconie

Diaconie PG De Bilt als ANBI instelling: 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt is een zogenaamde ANBI. Het RSIN nummer is 004908004.

ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. (Let op: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te De Bilt heeft een eigen RSIN nummer.)


Officiële naam:
Diaconie Protestantse Gemeente te De Bilt
 
Naam ANBI:
Diaconie Protestantse Gemeente te De Bilt
 
Contactadres:
Kerkelijk bureau
Burg. de Withstraat 29a
3732 EJ De Bilt
telefoon: 030-2129902
e-mailadres: kerkelijkbureau@pkndebilt.nl
e-mailadres diaconie: diaconiepkndebilt@gmail.com
website: www.pkndebilt.nl/node/5
 
Het kerkelijk bureau is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur.
 
Giften aan de Diaconie:
Giften aan de Diaconie kunnen worden gestort op bankrekening NL23RABO0308300076 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te De Bilt eventueel met vermelding van het doel waarvoor de bijdrage bestemd is.
 
Bestuur:
Het bestuur van de Protestantse gemeente te De Bilt wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit 3 predikanten, 4 ouderlingen, 2 diakenen, 2 kerkrentmeesters en 1 secretaris. Leden van de Algemene Kerkenraad worden afgevaardigd door de 2 wijkkerkenraden: Dorpskerk en Oosterlichtkerk.
Het College van Diakenen telt 8 tot 10 leden, allen vrijwilligers vanuit de twee wijkgemeenten. Zij verrichten hun werkzaamheden pro Deo. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Algemene Kerkenraad heeft alle overige zaken met betrekking tot financiële aangelegenheden gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters.
 
Beloningsbeleid:
In de gemeente zijn 3 part-time predikanten actief. Er werken 5 personen op part-time basis: 2 koster/beheerders, 1 administratief medewerker en 2 organisten. Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN.
 
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding (max. € 1.500 op jaarbasis).
 
Doelstelling: 
De opdracht van de kerk bij het diaconaat is, in navolging van de dienende Heer en door de Heilige Geest, het delen en ondersteunen van zorg voor mensen in materiële nood, zowel in de kerkelijke en burgerlijke gemeente als wereldwijd. Het doel van de geboden hulp is dan om concreet te laten zien wat geloven betekent, namelijk het omzien naar de naaste, zeker de naaste in nood. De gemeente vervult deze dienende taak onder leiding van of door arbeid van de diakenen. Diaconaat staat echter niet los van de getuigenis van het Evangelie.
 
Deze omschrijving van het diaconaat wil de diaconie binnen onze drie wijkgemeenten met de volgende speerpunten nader invullen:

  1. Het fundament van het diaconale handelen ligt in Jezus Christus die gekomen is om te dienen en in zijn leven een voorbeeld was voor ons. Wanneer wij ons diep laten raken door de liefde van Jezus Christus worden wij bewogen met mensen in nood en zal de Heilige Geest ons leiden om mensen praktisch te helpen.
  2. Een diaconale houding kenmerkt zich door barmhartigheid en gerechtigheid te bewijzen, ofwel om te zien naar de naaste in nood en op te komen voor hen wie onrecht wordt aangedaan.
  3. Diaconaat onderscheidt zich van liefdadigheid doordat zij handelt in navolging van Jezus Christus.
  4. Diaconaat wordt levend op het moment dat het door de hele gemeente gedragen wordt en concreet handen en voeten krijgt in het dagelijkse leven van de gemeente.
  5. Diaconaat blijft levend op het moment dat er in de gemeente een bewuste levenswijze is waarbij de ouderen het diaconale handelen bewust overdragen aan de jongeren en hen leren om diaconaal betrokken / actief te zijn.
  6. Binnen de gemeente is de diaconie aangewezen om oog te hebben voor de noden en de materiële behoeften van mensen dichtbij en ver weg.
  7. In de financiële hulpverlening onderscheidt het diaconaat zich van de wereldse samenleving door het Bijbelse principe van het sabbatsjaar, het zevende jaar, te volgen.

Beleidsplan:
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Onderaan deze pagina vindt u als bijlagen het beleidsplan 2016-2020 en het financiële werkplan 2015-2019 van de Diaconie van onze gemeente.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolommen 'begroting' inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het afgelopen en lopende jaar. De kolom 'jaarrekening' geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het laatst afgeronde verslagjaar.

 

  Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Inkomsten      
Onroerende zaken € 10.956 € 11.000 € 11.100
Rente inkomsten € 13.532 € 13.900 € 13.600
Bijdragen levend geld € 3.659 € 3.200 € 3.200
Collecten en giften € 30.342 € 31.800 € 30.100
Totaal inkomsten: € 58.489 € 59.900 € 58.000
       
Uitgaven      
Onroerende zaken € 456 € 500 € 500
Kerkelijke bijdrage (Utrecht) € 2.746 € 2.600 € 2.600
Kosten administratie € 61 € 100 € 100
Bankkosten € 338 € 300 € 300
Plaatselijk Jeugdwerk € 3.000 € 3.000 € 3.000
Diaconaal werk in gemeente € 17.563 € 18.800 € 18.800
Diaconaal werk in Nederland € 16.227 € 16.500 € 14.900
Diaconaal werk wereldwijd € 55.438 € 38.100 € 37.800
Totaal uitgaven: € 95.828 € 79.900 € 78.000

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Via collecten en speciale acties (Diaconaal Appèl, Kerk in Actie/Noodhulp oproepen) worden gemeenteleden door de Diaconie Protestantse Gemeente De Bilt uitgenodigd om financieel bij te dragen aan het werk van de Diaconie. De Diaconie bezit ook enig vermogen in de vorm van landerijen. De opbrengsten van dit vermogen uit pacht worden aangewend voor het werk van de Diaconie.
De inkomsten van de Diaconie worden besteed aan Diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd, in de vorm van ondersteuning van activiteiten of persoonlijke financiële ondersteuning en doorbetaling van inzamelingen die voor specifieke projecten zijn gehouden. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (die zo laag mogelijk worden gehouden), beheer van het in bezit zijnde onroerend goed en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 

laatst bijgewerkt: 6 februari 2019

Labels