ANBI diaconie

Diaconie PG De Bilt als ANBI instelling: 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt is een zogenaamde ANBI. Het RSIN nummer is 004908004.

ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN = Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. (Let op: het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te De Bilt heeft een eigen RSIN nummer.)


Officiële naam:
Diaconie Protestantse Gemeente te De Bilt
 
Naam ANBI:
Diaconie Protestantse Gemeente te De Bilt
 
Contactadres:
Kerkelijk bureau
Burg. de Withstraat 29a
3732 EJ De Bilt
telefoon: 030-2129902
e-mailadres: kerkelijkbureau@pkndebilt.nl
e-mailadres diaconie: diaconiepkndebilt@gmail.com
website: www.pkndebilt.nl/node/5
 
Het kerkelijk bureau is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur.
 
Giften aan de Diaconie:
Giften aan de Diaconie kunnen worden gestort op bankrekening NL23RABO0308300076 ten name van Diaconie Protestantse gemeente te De Bilt eventueel met vermelding van het doel waarvoor de bijdrage bestemd is.
 
Bestuur:
Het bestuur van de Protestantse gemeente te De Bilt wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit 3 predikanten, 4 ouderlingen, 2 diakenen, 2 kerkrentmeesters en 1 secretaris. Leden van de Algemene Kerkenraad worden afgevaardigd door de 2 wijkkerkenraden: Dorpskerk en Oosterlichtkerk.
Het College van Diakenen telt 8 tot 10 leden, allen vrijwilligers vanuit de twee wijkgemeenten. Zij verrichten hun werkzaamheden pro Deo. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De Algemene Kerkenraad heeft alle overige zaken met betrekking tot financiële aangelegenheden gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters.
 
Beloningsbeleid:
In de gemeente zijn 3 part-time predikanten actief. Er werken 5 personen op part-time basis: 2 koster/beheerders, 1 administratief medewerker en 2 organisten. Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN.
 
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding (max. € 1.500 op jaarbasis).
 
Missie en doelen:

Als christelijke gemeenschap is de Protestantse Gemeente De Bilt een dienende gemeenschap. Wij dienen elkaar als gemeenteleden en wij willen de mensen in de wereld dienen, dat wil zeggen de Biltse, de Nederlandse en de wereldgemeenschap.

Met deze missie als uitgangspunt geeft de diaconie het dienen van elkaar, van mensen waar dan ook, heel concreet en zichtbaar vorm:

  • In de erediensten geven we vorm aan onze dienst door bij het Avondmaal brood en beker klaar te maken, de tafel feestelijk te dekken en met onze medeambtsdragers brood en beker aan te reiken aan onze medegemeenteleden. Wij zijn daarin dienstbaar zodat de gemeente haar gemeenschap met de Heer en met elkaar kan vieren.
  • We helpen de gemeente om een dienstbare gemeente te zijn. Daarom zamelen we tijdens de eredienst gaven in. Heel vaak geldelijke gaven via de collecte, soms gaven in natura. We helpen de gemeente ook om voorbede te doen. Daarom reikt de Diaconie regelmatig onderwerpen voor de voorbede aan. Onze voorbede is onze eerste daad van barmhartigheid aan de wereld voordat wij haar feitelijk dienen. We helpen de gemeenteleden om dienstbare gemeenteleden te zijn, daarom reiken we hen informatie aan over diaconaal werk en projecten dichtbij en veraf. Mede door deze projecten geeft de Protestantse gemeente De Bilt vorm aan haar dienst in de (Biltse) samenleving en de wereld.
  • We dienen elkaar en de wereld door te luisteren. De diaconie luistert naar de Ander en naar anderen. Naar de Ander, de levende Heer, omdat Hij ons er steeds aan herinnert de naakten te kleden, de hongerigen te voeden, degenen die dorst hebben te laven, genezing te zoeken voor lammen en blinden, vluchtelingen te huisvesten en gevangenen te bezoeken. We luisteren naar anderen om over hun nood te horen en waar we dat kunnen deze nood te verlichten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gemeenteleden die hulp nodig hebben, organisaties of inwoners in en rond De Bilt die een beroep op ons doen, aandachtspunten die de Protestantse Kerk Nederland ons aanreikt of ontwikkelingen die wij zelf waarnemen in de samenleving en ons tot actie voor anderen aanzetten.
  • We dienen elkaar en de wereld door praktisch hulp te verlenen. Heel vaak is dat financiële en materiële hulp. Op die manier delen we de gaven (tijd en geld) die de leden van de Protestantse Gemeente De Bilt inbrengen zodat anderen geholpen kunnen worden.
  • Ook willen we dienen door vanuit ons geloof aandacht te geven aan duurzaamheid en rentmeesterschap voor de aarde. Wij allen, maar met name miljoenen mensen in armere landen zijn direct getroffen door de huidige ingrijpende klimaatverandering die droogte en natuurrampen tot gevolg heeft en de bestaanszekerheid direct in gevaar brengt. Daar mogen we niet onze ogen voor sluiten. We omarmen duurzaamheid en rentmeesterschap dan ook van harte als een element met een diaconaal karakter. Zie hiervoor verder de beleidsnotitie ‘Op weg naar een Groene Kerk’, die een bijlage vormt bij het beleidsplan 2020-2025.

Beleidsplan:
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Onderaan deze pagina vindt u voor de hieronder genoemde jaarrekening- en begrotingsjaren de vigerende beleidsplannen van de diaconie van De Bilt, inclusief financiële paragraaf.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolommen 'begroting' inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het afgelopen en lopende jaar. De kolom 'jaarrekening' geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het laatst afgeronde verslagjaar.

 

  Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Inkomsten      
Onroerende zaken € 11.436 € 11.600 € 11.600
Rente inkomsten € 13.193 € 12.800 € 12.300
Bijdragen levend geld € 2.652 € 2.200 € 2.200
Collecten en giften € 31.184 € 30.100 € 30.100
Totaal inkomsten: € 58.465 € 56.700 € 56.200
       
Uitgaven      
Onroerende zaken € 978 € 900 € 900
Verplichte afdrachten € 2.683 € 4.750 € 4.750
Kosten administratie € 0 € 100 € 100
Rentelasten/Bankkosten € 272 € 300 € 300
Diaconaal werk plaatselijk € 21.286 € 22.050 € 25.650
Diaconaal werk landelijk € 15.657 € 21.000 € 24.400
Diaconaal werk wereldwijd € 37.111 € 32.600 € 45.100
Totaal uitgaven: € 77.987 € 81.700 € 101.200

Afname vermogen:

€ 19.522 € 25.000 € 45.000

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Via collecten en speciale acties (Diaconaal Appèl, Kerk in Actie/Noodhulp oproepen) worden gemeenteleden door de Diaconie Protestantse Gemeente De Bilt uitgenodigd om financieel bij te dragen aan het werk van de Diaconie. De Diaconie bezit ook enig vermogen in de vorm van landerijen. De opbrengsten van dit vermogen uit pacht worden aangewend voor het werk van de Diaconie.
De inkomsten van de Diaconie worden besteed aan Diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd, in de vorm van ondersteuning van activiteiten of persoonlijke financiële ondersteuning en doorbetaling van inzamelingen die voor specifieke projecten zijn gehouden. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (die zo laag mogelijk worden gehouden), beheer van het in bezit zijnde onroerend goed en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 

laatst bijgewerkt: 18 december 2020

Labels