ANBI Diaconie Protestantse Gemeente te De Bilt

College van Diakenen d.d. 15 juni 2021

A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt

Telefoonnummer

030 2129902

RSIN/Fiscaal nummer:

Nummer Kamer van Koophandel:

004908004

77570685

Website adres:

https://pkndebilt.nl/node/14

E-mail:

diacsecretaris@pkndebilt.nl

Adres:

Bureau van de Protestantse Gemeente te De Bilt

Burg. De Withstraat 29a

Postcode:

3732 EJ

Plaats:

De Bilt

 

De Protestantse gemeente te De Bilt is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.  Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerk­genootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt.

 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden (peildatum 3-6-2021), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 5 leden (peildatum 3-6-2021) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eind­verantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar leden­administratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1.  De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2.  Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3.  Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

 

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”.

In aanvulling hierop heeft de Diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt een beleidsplan voor de jaren 2020 tot 2025, waarin voor het eerst expliciet is opgenomen een beleid gericht op duurzaamheid van de schepping.  Het beleidsplan 2020-2025 en de beleidsnotitie ‘Op weg naar een Groene Kerk’ treft u aan op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te De Bilt https://pkndebilt.nl/node/14 .

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeids­voorwaarden­regeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaam­heden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

-        De activiteiten van de Diaconie kennen een grote mate van continuïteit: bijdragen aan lokale, landelijke en wereldwijde acties. We benoemen een aantal specifieke ongewone acties in 2020:

a.    Voor het jaarlijkse Diaconaal Appel waarin een diaconaal beroep gedaan wordt op gemeente­leden van de PG te De Bilt, is in 2020 met name aandacht besteed aan slacht­offers van klimaat­verandering en van andere vormen van verandering in de schepping.

b.  In 2020 is extra geld ingezameld voor een aantal projecten die negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie tegengaan, zoals: tegengaan van vereenzaming, tegengaan van tekorten bij Voedselbanken in De Bilt en de stad Utrecht, en specifieke covid-projecten in het buitenland.

c.  Naast bovenstaande is voor het jaar 2020 uit het vermogen van de Diaconie een covid­steunbedrag van € 20.000 apart gezet ter leniging van nood in binnen- en buitenland veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, en daartoe te besteden in 2020.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom 'begroting' inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de Diaconie in het lopende jaar. De kolommen 'jaarrekening' geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar en het jaar daarvoor.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het lopende jaar. 

 

Opbrengsten en baten            
          begroting jaarrekening jaarrekening 
          2022 2021 2020
Opbrengsten onroerende zaken      €       11.600  €      11.436  €       11.403
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €       10.300  €      10.695  €       11.941
Bijdragen van kerkleden en anderen    €         2.100  €        1.041  €         1.662
Door te zenden collecten en giften      €       32.100  €      33.032  €       51.299
               
Totaal baten        €       56.100  €      56.204  €       76.305
               
Uitgaven en kosten            
               
Diaconaal werk plaatselijk      €       21.750  €      13.064  €       16.952
Diaconaal werk regionaal/landelijk      €       34.400  €      17.414  €       17.732
Diaconaal werk wereldwijd      €       26.800  €      31.359  €       32.658
Afdrachten door te zenden collecten en giften    €       32.100  €      33.094  €       45.596
Verplichtingen/bijdrage aan andere organen binnen de kerk  €         4.750  €        4.800  €         4.831
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  €             900  €        1.081  €             599
Salarissen (evr. Diaconale medewerkerks)    €                -      €                -  
Rentelasten/bankkosten      €             300  €            360  €             328
Kosten beheer, administratie en archief    €             100  €               -    €               66
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventarissen  €                -    €               -    €                -  
               
Totaal lasten        €     121.100  €    101.172  €     118.763
               
Resultaat (baten - lasten)      €       65.000  €      44.968  €       42.458
               
Incidentele baten 1)        €                -    €      53.670  €       71.065
               
Resultaat incidentele baten en lasten    €                -    €      53.670  €       71.065
               
Resultaat verslagjaat        €      -65.000  €        8.702  €       28.607
               
               
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen        
               
Onttrekking bestemmingsreserve          
Onttrekking bestemmingsfondsen          
Toevoeging bestemmingsreserve      €                -    €      53.670  €      -71.065
Toevoeging bestemmingsfondsen          
               
Resultaat naar Algemene reserve      €       65.000  €      44.968  €       42.458
               
1) Incidentele baten            
De Diaconie heeft ca 12 ha weidegrond in haar bezit. (in Groenekan).     
Volgens de richtlijnen van de landelijke kerk dienen wij de waarde hiervan aan te passen  
aan de waarde zoals ieder jaar omschreven is bij de Belastingdienst.    
En op dat bedrag dient dan nog een correctie gemaakt te worden.    
De echte waarde zal ooit blijken als de Diaconie deze weilanden verkoopt, wat  
voorlopig niet aan de orde is.          

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geld­middelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming.  De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder kosten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de financiële bezittingen.

Nadere toelichting:

De Diaconie voert sinds ongeveer 2015 een beleid om haar algemene reserve te verminderen. Dit leidt getalsmatig gesproken tot een negatief resultaat in de jaarrekeningen.

De incidentele baten voor een bedrag van € 53.670 zijn veroorzaakt door het voldoen aan een wettelijke verplichting omtrent waardering van onroerend goed.

 

laatst bijgewerkt: 30 juni 2022

Labels