ANBI

A. Algemene gegevens
De Protestantse Gemeente De Bilt valt, wat betreft de ANBI regeling, onder een groepsbeschikking voor kerkgenootschappen.  De Belastingdienst heeft aan de Protestantse Kerken in Nederland een zogenaamde groepsbeschikking afgegeven.  PKN landelijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30 258482. Momenteel wordt PG De Bilt nog niet vermeld in het zgn. ANBI register. De Belastingdienst zal dit in de nabije toekomst wel gaan vermelden. PG De Bilt is bij de Belastingdienst voor verplichte afdrachten ingeschreven onder RSIN/ fiscaalnummer  820458314.

Officiële naam:
Protestantse Gemeente te De Bilt

Contactadres:
Kerkelijk bureau
Burg. de Withstraat 29a
3732 EJ De Bilt
telefoon 030-2129902
e-mailadres: kerkelijkbureau@PKNDeBilt.nl
Het kerkelijk bureau is op werkdagen geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. 

Betalingen voor vrijwillige bijdragen:
Betalingen voor vrijwillige bijdragen moeten gestort worden op bankrekening NL67 RABO 0373 7176 36 ten name van Protestantse Gemeente te De Bilt inzake actie Kerkbalans.

Overige bijdragen, zoals bijvoorbeeld voor het Verjaardagfonds, de Solidariteitskas, de Zending, het Kerkvenster en overige ‘losse giften’ moeten worden gestort op bankrekening NL67 RABO 0373 7176 36 ten name van de Protestantse Gemeente te De Bilt met vermelding van het fonds waarvoor de bijdrage bestemd is.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Protestantse Gemeente te De Bilt wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit 3 predikanten, 3 ouderlingen, 3 diakenen, 3 kerkrentmeesters en 1 secretaris. Leden van de Algemene Kerkenraad worden afgevaardigd door de 3 wijkkerkenraden: Dorpskerk, Immanuëlkerk en Opstandingskerk. (Op dit moment totaal 41 leden) 

De Algemene Kerkenraad  heeft alle zaken met betrekking financiële aangelegenheden gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters (totaal 12 leden)  bestaat uit vrijwilligers vanuit de drie wijkgemeenten. Zij verrichten hun werkzaamheden pro Deo.

C. Doelstelling en visie 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financien. 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israel geschonken verwachting, uitsrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland

Momenteel wordt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente De Bilt geherformuleerd en geactualiseerd naar de meest recente ontwikkelingen.

Hoofdlijn bij de formulering van Visie en Missie is: “Om als gemeente van Christus in de Biltse samenleving zichtbaar en wervend aanwezig te zijn, wil de Algemene Kerkenraad bij een verdere doordenking van een nieuwe visie en missie vier modellen voor een missionaire gemeente aanvaarden als uitgangspunt:
·       Gemeente met hart voor de kinderen
·       Gastvrije gemeente voor zinzoekers (“kloostermodel”)
·       Zorgzame gemeente over grenzen heen (zowel pastoraal als diaconaal)
·       Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod

E. Beloningsbeleid
In de gemeente zijn 1 fulltime  en 2 parttime predikanten actief. Er werken 9 personen op parttimebasis:
3 koster/beheerders, 2 administratieve medewerksters en 3 organisten. Totaal 2,2 FTE’s . Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN.  Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken.  Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding (max. € 1.500 op jaarbasis). 

F. Verslag activiteiten 
Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc.) wordt verwezen naar de drie websites van de drie wijkgemeenten:
·       www.dorpskerkdebilt.nl 
·       www.immanuelkerkdebilt.nl
·       www.opstandingskerkdebilt.nl

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolommen "begroting" inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen in het afgelopen jaar en in het lopende jaar. De kolom "jaarrekening" geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar.

    begroting  begroting  rekening
    2019 2018 2017
80 baten onroerende zaken  € 28.000  € 44.900  € 58.125
81 rente baten en dividenden  € 2.000  € 5.000  € 1.803
83 bijdragen levend geld  € 303.500  € 290.000  € 327.867
84 door te zenden collecten  € 15.000  € 15.000  € 16.737
85 subsidies    € -    € -  
  totaal baten  € 348.500  € 354.900  € 404.532
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen  € 112.210  € 143.985  € 67.526
41 lasten overige eigendommen  € 150  € -    € 14.787
43 pastoraat  € 215.895  € 209.960  € 192.995
44 lasten kerkdiensten, catech.  € 33.000  € 30.200  € 40.015
45 verplichtingen, bijdragen, andere org.  € 21.350  € 21.350  € 21.699
46 salarissen  € 56.050  € 33.433  € 70.037
47 kosten beheer, adm. En archief  € 15.700  € 36.800  € 15.712
48 bankkosten  € 1.800  € 1.800  € 1.463
  totaal lasten  € 456.155  € 477.528  € 424.234
         
  saldo baten - lasten  € -107.655  € -122.628  € -19.702
         
53 toevoegingen aan voorzieningen  € -    € -31.230  € -19.129
54 onttrekkingen aan voorzieningen  € 108.190  € 123.785  € 95.061
58 overige lasten en baten  € -6.800  € 15.000  € 975.691
  totaal  € 101.390  € 107.353  € 1.051.623
         
  Resultaat  € -6.265  € -15.093  € 1.031.921

 

 

Toelichting op de begroting

 

Algemeen:

 

In verband met de voorgenomen fusie per 1 januari a.s. tussen de Boskapel te Groenekan en de Protestantse gemeente te De Bilt zijn in de gepubliceerde begroting, de cijfers opgenomen van de Boskapel.

 

De posten onderhoud (40) bestaan uit terugkerend jaarlijks onderhoud en éénmalig groot onderhoud.

Deze cijfers zijn gebaseerd op de Meer Jaren Onderhoud Begroting 2019 t/m 2026.

Deze MJOB is goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters in haar vergadering dd. 18 oktober jl.

 

Op 15 oktober jl. zijn de Immanuelkerk en De Schakel verkocht. In vervolg daarop, heeft de Algemene Kerkenraad besloten een renovatieplan te laten ontwikkelen voor de Nieuwe Kerk (v/h Opstandingskerk) door van Kooten Architectuur te Ouddorp, Dit plan is nu in ontwikkeling. De bedoeling is dat e.e.a. in de loop van het jaar 2019 uitgevoerd gaat worden. In de huidige MJOB is geen rekening gehouden met renovatiekosten.

 

Totaal is voor het jaar 2019 aan grootschalig onderhoud begroot een bedrag ad. € 81.955.

Grootschalig onderhoud wordt gefinancierd vanuit het onderhoudsfonds. Gebaseerd op verwacht onderhoud tot en met het jaar 2026. Totaal verwachten wij hiervoor een bedrag ad. € 288.715 nodig te hebben.  In het fonds is per 1 januari jl. een bedrag opgenomen ad. € 436.938. In dit bedrag zijn de onderhoudskosten opgenomen voor de Immanuelkerk en De Schakel,  In verband met de verkoop van deze gebouwen, is er dus een overschot van € 148.223. Derhalve wordt er voor de begroting van 2019 geen bedrag toegevoegd aan dit onderhoudsfonds.

 

In haar vergadering van januari a.s., zal het College van Kerkrentmeesters besluiten welk bedrag er in de jaarrekening van 2018 kan vrijvallen.

 

Ondanks het feit dat er geen reservering toegevoegd wordt  aan het onderhoudsfonds,  wordt een negatief resultaat begroot.

Dit komt o.a. in belangrijke mate door (t.o.v. rekening 2017):

1. Een totaalbedrag baten onroerende zaken € 30.625 minder. Veroorzaakt door verkoop Immanuelkerk en de  Schakel. En door verwachte minderopbrengsten Nieuwe Kerk en nevenruimten Nieuw Kerk gedurende tenminste 4    maanden. (In verband met verwachte renovatie).

2. Minder verwachte inkomsten levend geld. Totaal € 24.367. Door overlijden en uitschrijvingen werd ons ons ledenbestand fors kleiner.

 

Het College van Kerkrentmeesters zal in januari a.s. een meerjarenbegroting opstellen. Hierin zal aangegeven worden wat de mogelijkheden zijn om onze jaarlijkse begrotingen gezonder te maken.

Tevens zal er een planning opgesteld worden van de verwachte geldstromen gedurende de tijd van de meerjarenbegroting.

 

De volledige begroting ligt ter inzage op het Kerkelijk Bureau in de week van 3 t/m 7 december.

Wilt u deze inzien, maakt u dan een afspraak via het Kerkelijk Bureau. (Tel. 030-2129902)

 

                                                                                             De Bilt, 9 november 2019, 

                                                                                             M. van der Kooij, penningmeester