ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: ·                                    Protestantse gemeente te De Bilt

Telefoonnummer kerkelijk bureau:    030 2129902

RSIN/fiscaalnummer:                        826127186

Kamer van Koophandel:                   77570529

Website adres:                                  www.pkndebilt.nl 

E-mail:                                               kerkelijkbureau@pkndebilt.nl

Adres kerkelijk bureau:                      Dorpsstraat vo Steenstraat 70

Postcode:                                          3732 HK

Plaats:                                               De Bilt 

 

Het kerkelijk bureau is geopend op werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. 

De Protestantse gemeente te De Bilt is een geloofsgemeenschap en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het staat (kerkorde) van de Protestantse kerk in Nederland staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: één gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten. 

De Algemene Kerkenraad heeft als uitgangspunt vier modellen voor een missionaire gemeente:

  • Gemeente met hart voor de kinderen
  • Gastvrije gemeente voor zinzoekers (‘kloostermodel’)
  • Zorgzame gemeente over grenzen heen (zowel pastoraal als diaconaal)
  • Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4, lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Kerk te De Bilt. 


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van de twee wijkgemeenten, te weten, wijkgemeente Dorpskerk en wijkgemeente Oosterlichtkerk. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 8 leden. Ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling en visie 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkndebilt.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘General regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, koster/beheerder, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding. (Max. € 1.700 op jaarbasis).

Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. 

 

F. Verslag activiteiten 

De Algemene kerkrenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc.) wordt verwezen naar de websites van de twee wijkgemeenten:


G. Voorgenomen bestedingen

Onderstaand verkort overzicht is een uittreksel van de begroting 2022. Deze is in november op voordracht van het College van Kerkrentmeesters, goedgekeurd en ter beoordeling verzonden naar het toezichthoudend College van de landelijke PKN, de CCBB. De complete begroting + toelichting zal ter inzage liggen op het kerkelijk bureau in de week van 17 januari t/m 21 januari 2022.  Wilt u deze inzien, maakt u dan svp. een afspraak (tel. 030 2129902) gedurende de openingstijden van het kerkelijk bureau. (maandag, woensdag en vrijdag, geopend van 09.30 tot 11.30 uur).

 

Verkort overzicht Begroting  Begroting Rekening 
  2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten  1)      
Opbrengsten onroerende zaken  €         18.700   €         26.500   €           9.702 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €           1.500   €           1.000   €           1.634 
Opbrengsten levend geld  €         277.500   €         273.500   €         288.580 
Door te zenden collecten en giften  €               8.500   €              9.000   €               9.853 
Opbrengsten uit subsidies en bijdragem  €               3.000   €              3.000   €               5.720 
Totaal baten A  €         309.200   €         313.000   €         315.489 
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrjvingen  €         145.960   €         120.995   €        -111.154 
Ksten overige niet-kerkelijke eigendomm.en invent.  €                  500   €            76.500   €                  545 
Afschrijvingen onr.zaken, install/invent.    €                         -     €                         -   
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €         185.035   €         191.420   €         181.036 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €            22.000   €            29.000   €            25.882 
Verplichtingen/bijdrage aan andere organen  €            17.450   €            17.600   €            17.430 
Salarissen en vergoedingen  €            63.900   €            61.825   €            62.027 
Kosten beheer,administratie en archief  €            27.550   €            31.950   €            24.603 
Rentelasten/bankkosten  €               1.500   €              1.200   €               1.488 
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €               8.500   €              9.000   €               9.853 
Totaal lasten A  €         472.395   €          539.490   €           211.710 
       
Operationeel resultaat (A)  €        -163.195   €        -226.490   €         103.779 
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten en lasten  €            19.000   €            18.300   €         102.103 
Incidentele lasten      €        -502.178 
Incidentele baten en lasten (B)  €            19.000   €            18.300   €        -400.075 
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  €        -144.195   €        -208.190   €        -296.296 
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingreserves   2)  €                         -     €         269.873   €         600.000 
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €            66.606   €            82.000   €         593.000 
Toevoegingen bestemmingsreserves    €                         -     €        -231.038 
Toevoegingen bestemmingsfondsen     €                         -     €        -774.446 
Totaal mutaties bestemm.reserves/-fondsen  €            66.606   €         351.873   €         187.516 
       
Resultaat naar algemene reserve (D)  €           -77.589   €         143.683   €        -108.780 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De Algemene kerkrenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc. ) wordt verwezen naar de websites van de twee wijkgemeenten.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 vindt u via het bijgevoegde bestand. Het College van Kerkrentmeesters geeft hierop de volgende toelichting:

In het boekjaar 2021 zijn de renovatiewerkzaamheden aan de Oosterlichtkerk grotendeels afgerond en is het gebouw weer in gebruik genomen. Vooralsnog blijven de uitgaven aan renovatie en herinrichting binnen het uit de algemene middelen door de Algemene Kerkenraad beschikbaar gestelde  budget. De exploitatie van de kerkelijke gebouwen werd echter beperkt door de coronamaatregelen, naast personele problemen. Sinds enkele jaren zien we de buffetten en het gebruik van met name de Oosterlichtkerk voor begrafenissen sterk teruglopen. Dit heeft, tezamen met een dalende trend in de opbrengsten levend geld en stijging van kosten een sterk negatief effect op het operationele resultaat dat dit jaar uitkomt op € -122.739. Na verrekening van incidentele baten en lasten en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en fondsen komt een resultaat van € -107.625 in mindering op de algemene reserves. De komende jaren zullen in het teken moeten staan van zoeken naar wegen om uitgaven te drukken en inkomsten weer op een beter peil te brengen. Gelukkig mochten we het afgelopen jaar een stijging van de bijdragen Actie Kerkbalans in beide wijkgemeenten zien.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het College heeft in de afgelopen jaren diverse jaarrekeningen moeten presenteren met grote incidentele baten (verkoop gebouwen) en lasten (verbouwingskosten). Dit vertroebelde het zicht op de structurele (elk jaar terugkerende) opbrengsten en kosten. Het streven is om op de staat van baten en lasten het operationele deel (bovenaan) zoveel mogelijk te ontdoen van de incidentele baten en lasten. De onderhoudskosten kunnen natuurlijk ook sterk per jaar verschillen, afhankelijk van het onderhoud dat wordt gepleegd. Om die fluctuaties uit de structurele baten en lasten af te zonderen hanteren we een vaste jaarlijkse dotatie voor groot onderhoud, zijnde €48.295, waarmee deze onderhoudskosten gedurende 25 jaar gemiddeld kunnen worden bekostigd. Dit bedrag is opgenomen in het operationele deel (in het bedrag €93.952) en is geënt op het Meerjaren OnderhoudsPlan van 26.10.2021 dat het College van Kerkrentmeesters hanteert voor het plannen van onderhoud en reserveren van middelen hiervoor. De jaarlijkse dotatie van €48.295, is toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening en gezorgd is met vrijval dat de voorzieningen gelijk zijn aan hetgeen gemiddeld over een periode van acht jaar nodig is.