ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: ·                                    Protestantse gemeente te De Bilt

Telefoonnummer kerkelijk bureau:    030 2129902

RSIN/fiscaalnummer:                        826127186

Kamer van Koophandel:                   77570529

Website adres:                                  www.pkndebilt.nl 

E-mail:                                               kerkelijkbureau@pkndebilt.nl

Adres kerkelijk bureau:                      Dorpsstraat vo Steenstraat 70

Postcode:                                          3732 HK

Plaats:                                               De Bilt 

 

Het kerkelijk bureau is geopend op werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. 

De Protestantse gemeente te De Bilt is een geloofsgemeenschap en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het staat (kerkorde) van de Protestantse kerk in Nederland staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: één gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten. 

De Algemene Kerkenraad heeft als uitgangspunt vier modellen voor een missionaire gemeente:

  • Gemeente met hart voor de kinderen
  • Gastvrije gemeente voor zinzoekers (‘kloostermodel’)
  • Zorgzame gemeente over grenzen heen (zowel pastoraal als diaconaal)
  • Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4, lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Kerk te De Bilt. 


B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van de twee wijkgemeenten, te weten, wijkgemeente Dorpskerk en wijkgemeente Oosterlichtkerk. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 8 leden. Ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling en visie 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkndebilt.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘General regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, koster/beheerder, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding. (Max. € 1.700 op jaarbasis).

Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. 

 

F. Verslag activiteiten 

De Algemene kerkrenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc.) wordt verwezen naar de websites van de twee wijkgemeenten:


G. Voorgenomen bestedingen

Onderstaand verkort overzicht is een uittreksel van de begroting 2022. Deze is in november op voordracht van het College van Kerkrentmeesters, goedgekeurd en ter beoordeling verzonden naar het toezichthoudend College van de landelijke PKN, de CCBB. De complete begroting + toelichting zal ter inzage liggen op het kerkelijk bureau in de week van 17 januari t/m 21 januari 2022.  Wilt u deze inzien, maakt u dan svp. een afspraak (tel. 030 2129902) gedurende de openingstijden van het kerkelijk bureau. (maandag, woensdag en vrijdag, geopend van 09.30 tot 11.30 uur).

 

Verkort overzicht Begroting  Begroting Rekening 
  2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten  1)      
Opbrengsten onroerende zaken  €         18.700   €         26.500   €           9.702 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €           1.500   €           1.000   €           1.634 
Opbrengsten levend geld  €         277.500   €         273.500   €         288.580 
Door te zenden collecten en giften  €               8.500   €              9.000   €               9.853 
Opbrengsten uit subsidies en bijdragem  €               3.000   €              3.000   €               5.720 
Totaal baten A  €         309.200   €         313.000   €         315.489 
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrjvingen  €         145.960   €         120.995   €        -111.154 
Ksten overige niet-kerkelijke eigendomm.en invent.  €                  500   €            76.500   €                  545 
Afschrijvingen onr.zaken, install/invent.    €                         -     €                         -   
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €         185.035   €         191.420   €         181.036 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €            22.000   €            29.000   €            25.882 
Verplichtingen/bijdrage aan andere organen  €            17.450   €            17.600   €            17.430 
Salarissen en vergoedingen  €            63.900   €            61.825   €            62.027 
Kosten beheer,administratie en archief  €            27.550   €            31.950   €            24.603 
Rentelasten/bankkosten  €               1.500   €              1.200   €               1.488 
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €               8.500   €              9.000   €               9.853 
Totaal lasten A  €         472.395   €          539.490   €           211.710 
       
Operationeel resultaat (A)  €        -163.195   €        -226.490   €         103.779 
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten en lasten  €            19.000   €            18.300   €         102.103 
Incidentele lasten      €        -502.178 
Incidentele baten en lasten (B)  €            19.000   €            18.300   €        -400.075 
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  €        -144.195   €        -208.190   €        -296.296 
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingreserves   2)  €                         -     €         269.873   €         600.000 
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €            66.606   €            82.000   €         593.000 
Toevoegingen bestemmingsreserves    €                         -     €        -231.038 
Toevoegingen bestemmingsfondsen     €                         -     €        -774.446 
Totaal mutaties bestemm.reserves/-fondsen  €            66.606   €         351.873   €         187.516 
       
Resultaat naar algemene reserve (D)  €           -77.589   €         143.683   €        -108.780 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De Algemene kerkrenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc. ) wordt verwezen naar de websites van de twee wijkgemeenten.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

Jaarrekening 2020

In haar extra vergadering van 9 juni jl. heeft de Algemene Kerkenraad, op voordracht  van het College van Kerkrentmeesters, de door haar opgestelde jaarrekening 2020 goedgekeurd. De jaarrekening is verstuurd naar het controlerend PKN orgaan. Na goedkeuring door dit orgaan, is de jaarrekening offcieeel geaccepteerd.  De jaarrekening ligt in z'n totaliteit ter inzage op het Kerkelijk Bureau gedurende de openingstijden in de week van 12 t/m 16 juli a.s.  Hebt u na inzage vragen hierover, neemt u dan contact op met het Kerkelijk Bureau voor het maken van een afspraak. 

 

               Verkort overzicht
         Begroting    Rekening    Rekening 
  2020 2020 2019
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken  €            35.800   €          9.702   €       48.019 
Ontvangsten uit rente  €               4.000   €          1.634   €          5.099 
Opbrengsten levend geld  €         286.500   €    288.580   €    286.419 
Door te zenden collecten en giften  €            15.000   €          9.853   €       11.347 
Opbrengsten subsidies en bijdragen  €               3.000   €          5.720   €          5.720 
Totaal baten A  €         344.300   €    315.489   €    356.604 
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen   €         972.969   €   -111.152   €         -7.591 
Kosten overige niet kerkel.gebouwen  €            81.000   €               545   €       11.120 
Pastoraat  €         220.475   €    181.034   €    202.987 
Kosten kerkdiensten n kerkel.activiteiten  €            34.000   €       25.882   €       39.943 
Bijdragen aan andere organen  €            20.800   €       17.430   €       20.989 
Salarissen en vergoedingen  €            59.335   €       62.027   €       59.280 
Kosten beheer, administratie en archief  €            31.300   €       24.603   €       36.151 
Rentelasten, bankkosten  €               1.800   €          1.488   €          2.007 
Afdrachten door te zenden collecten  €            15.000   €          9.853   €       11.347 
Totaal lasten A  €     1.436.679   €    211.710   €    376.233 
       
Operationeel resultaat (A)  €   -1.092.379   €    103.779   €      -19.629 
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten  €            19.000   €    102.103   €    601.851 
Incidentele lasten    €   -502.178   €      -30.708 
Incidentele baten en lasten (B)  €            19.000   €   -400.075   €    571.143 
       
Resultaat verslagjaar (A+B)  €   -1.073.379   €   -296.296   €    551.514 
       
Mutaties bestemmingsres/fondsen      
Onttrekkingen  bestemmingsreserves  €            26.775   €    600.000   €                    -   
Onttrekkingen bestemmingsfondsen  €     1.002.719   €    593.000   €       61.017 
Toevoegingen bestemmingreserves    €   -231.038   €      -38.000 
Toevoegingen bestemmingsfondsen    €   -774.445   €   -105.059 
Totaal mutaties bestemm.res/-fondsen  €     1.029.494   €    187.517   €      -82.042 
       
Resultaat naar Algemene reserve (D)  €           -43.885   €   -108.779   €    469.472 

 

Toelichting op het jaarverslag 2020:

Het jaar 2020 was wel een heel bijzonder jaar. Wegens de corona epidemie waren veel dingen anders dan in "normale" jaren. Wij liepen veel inkomsten mis doordat er veel minder begrafenissen en verhuuractiviteiten gehouden konden worden. Daardoor waren de werkelijke inkomsten hiervan een kwart van hetgeen begroot was. 

Door verplichte maatregelen van de overheid konden we onze kerkdiensten niet houden zoals we gebruikelijk waren te doen. De kerkdiensten waren, zonder bezoekers, te volgen op internet. Fantastisch dat onze Audio en Video werkgroepen zo onze kerkdiensten toch nog toegankelijk maakten. De techniek stond voor niets. Vanaf deze plaats een bijzonder hartelijk dank voor deze groepen. 

Doordat de kerkdiensten niet bezocht konden worden, kon veel geld bespaard worden. Veel kosten waren lager dan in de gewone jaren.

Verheugend is dat de opbrengsten "uit levend geld" goed op peil bleven.

Mede onder invloed van "Corona" is het afgelopen jaar het totaal bedrag van de Algemene reserve gereduceerd van € 887.567 naar € 778.788. Hoewel dit niets te maken heeft met het teruglopen van de Algemene reserve, mogen we echter niet vergeten dat we een vernieuwde mooie Oosterlichtkerk rijker geworden zijn. Wij hopen dat dit een bron zal zijn voor vernieuwde inspiratie van de Oosterlichtgemeenschap. Dit zullen we de komende jaren echt nodig hebben!