ANBI

A. Algemene gegevens
De Protestantse Gemeente De Bilt valt, wat betreft de ANBI regeling, onder een groepsbeschikking voor kerkgenootschappen.  De Belastingdienst heeft aan de Protestantse Kerken in Nederland een zogenaamde groepsbeschikking afgegeven.  PKN landelijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30 258482. Momenteel wordt PG De Bilt nog niet vermeld in het zgn. ANBI register. De Belastingdienst zal dit in de nabije toekomst wel gaan vermelden. PG De Bilt is bij de Belastingdienst voor verplichte afdrachten ingeschreven onder RSIN/ fiscaalnummer  820458314.

Officiële naam:
Protestantse Gemeente te De Bilt

Contactadres:
Kerkelijk bureau
Burg. de Withstraat 29a
3732 EJ De Bilt
telefoon 030-2129902
e-mailadres: kerkelijkbureau@PKNDeBilt.nl
Het kerkelijk bureau is op werkdagen geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. 

Betalingen voor vrijwillige bijdragen:
Betalingen voor vrijwillige bijdragen moeten gestort worden op bankrekening NL67 RABO 0373 7176 36 ten name van Protestantse Gemeente te De Bilt inzake actie Kerkbalans.

Overige bijdragen, zoals bijvoorbeeld voor het Verjaardagfonds, de Solidariteitskas, de Zending, het Kerkvenster en overige ‘losse giften’ moeten worden gestort op bankrekening NL67 RABO 0373 7176 36 ten name van de Protestantse Gemeente te De Bilt met vermelding van het fonds waarvoor de bijdrage bestemd is.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Protestantse Gemeente te De Bilt wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit 3 predikanten, 3 ouderlingen, 3 diakenen, 3 kerkrentmeesters en 1 secretaris. Leden van de Algemene Kerkenraad worden afgevaardigd door de 3 wijkkerkenraden: Dorpskerk, Immanuëlkerk en Opstandingskerk. (Op dit moment totaal 41 leden) 

De Algemene Kerkenraad  heeft alle zaken met betrekking financiële aangelegenheden gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters (totaal 12 leden)  bestaat uit vrijwilligers vanuit de drie wijkgemeenten. Zij verrichten hun werkzaamheden pro Deo.

C. Doelstelling en visie 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financien. 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israel geschonken verwachting, uitsrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland

Momenteel wordt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente De Bilt geherformuleerd en geactualiseerd naar de meest recente ontwikkelingen.

Hoofdlijn bij de formulering van Visie en Missie is: “Om als gemeente van Christus in de Biltse samenleving zichtbaar en wervend aanwezig te zijn, wil de Algemene Kerkenraad bij een verdere doordenking van een nieuwe visie en missie vier modellen voor een missionaire gemeente aanvaarden als uitgangspunt:
·       Gemeente met hart voor de kinderen
·       Gastvrije gemeente voor zinzoekers (“kloostermodel”)
·       Zorgzame gemeente over grenzen heen (zowel pastoraal als diaconaal)
·       Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod

E. Beloningsbeleid
In de gemeente zijn 1 fulltime  en 2 parttime predikanten actief. Er werken 9 personen op parttimebasis:
3 koster/beheerders, 2 administratieve medewerksters en 3 organisten. Totaal 2,2 FTE’s . Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN.  Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken.  Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding (max. € 1.500 op jaarbasis). 

F. Verslag activiteiten 
Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc.) wordt verwezen naar de drie websites van de drie wijkgemeenten:
·       www.dorpskerkdebilt.nl 
·       www.immanuelkerkdebilt.nl
·       www.opstandingskerkdebilt.nl

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolommen "begroting" inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen in het afgelopen jaar en in het lopende jaar. De kolom "jaarrekening" geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar.

 

  begroting rekening rekening
Baten 2017 2017 2016
Opbrengsten uit bezittingen  € 61.485  € 59.928  € 87.722
Bijdragen gemeenteleden  € 343.561  € 344.604  € 348.602
Subsidies en overige bijdragen van derden  € 3.000  € -    
Opbrengsten uit verkoop van 2 pastorieen    € 975.691  
   € 408.046  € 1.380.223  € 436.324
Lasten      
Bestedingen pastoraat  € 174.800  € 192.995  € 185.847
Bestedingenk kerkdiensten, catechese etc.  € 64.000  € 40.015  € 31.374
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 22.425  € 21.699  € 21.905
Lasten kerkelijke gebouwen   € 143.275  € 67.526  € 66.037
Salarissen (koster, organist)  € 67.720  € 70.037  € 89.347
Lasten beheer en administratie, bankkosten   € 18.255  € 17.175  € 22.555
lasten overige eigendommen en invent  € 150  € 14.787  € 32.176
Saldo toevoegingen -/- onttrekkingen fondsen     € 75.931  € 270.236
Voorziening bestemming verkoop onr.goederen  € -   975.691  € -  
   € 490.625  € 1.475.856  € 719.477
       
Resultaat (baten - lasten)  € -82.579  € -95.633  € -283.153