Solidariteitskas

Kerken uit het hele land dragen via een quotisatieregeling bij aan dit fonds. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.

Steunfonds

Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Kansenfonds

Daarnaast zijn er gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Ook voor hen is er de Solidariteitskas.

Voorbeelden van mogelijkheden voor hulp vanuit de Solidariteitskas:

 • Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing

  • Een gemeente wil vernieuwen, maar hoe stel je een goed plan op?

 • Stimulerende kerkelijke projecten

  • Een gemeente wil nieuwe mensen bereiken en heeft hier een goed plan voor!

 • Samenwerking tussen gemeenten

  • Samen bereik je meer dan alleen. Een gemeente wil samenwerken met een andere gemeente, maar hoe pak je dit aan?

 • Deskundige hulp bij fusie of verkoop

  • Een fusie tussen gemeenten of de verkoop van een gebouw zijn geen eenvoudige zaken. Hulp bij de aanpak hiervan!

 • Tijdelijk gebrek aan geld

  • Een gemeente heeft geld nodig voor een renovatie of de betaling van een predikant, terwijl de gemeente zeker toekomstbestendig is!

 

Solidariteit

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend:

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept”. (Hebreën 13 : 16)

Door uw bijdrage -een offer- aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Via de Solidariteitskas ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Zomaar één voorbeeld uit de praktijk:

Vanuit de Solidariteitskas is er tienduizend euro toegezegd voor het realiseren van een Tiny Church in Almere. Een klein kerkgebouw dat de huidige pioniersplek (een srv-wagen) moet ontlasten, omdat die zó populair is dat die de aandacht nauwelijks aankan. Door het oprichten van de Tiny Church komen nog meer mensen in aanraking met het geloof. Die tienduizend euro van de Solidariteitskas maakt dit mogelijk. Daarom is uw bijdrage zo belangrijk!

 

Bijdragen

De Protestantse Gemeente De Bilt vraagt een bijdrage van tien euro van al onze gemeenteleden vanaf 24 jaar. Als gemeente hebben wij een ‘verplichte afdracht’ van vijf euro per belijdend lid. Vanuit de Synode (kerkrentmeesterlijk quotum):

 • De verplichte bijdrage voor de Solidariteitskas is momenteel € 5,- per belijdend lid. De verwachting is dat in het komende jaar het bedrag zal worden gehandhaafd. Mocht het bedrag worden verhoogd, dan ligt het voor de hand dit door te berekenen in de bijdrage die aan de leden wordt gevraagd. In de ‘Uitvoeringsregeling behorende bij de Uniforme quotisatieregelingen en de Solidariteitskas’ wordt in bepaling 5.2. en 5.3 overigens geadviseerd: “het tweevoudige van de onder 5.1 bedoelde heffing (op dit moment dus € 5,- per belijdend lid) te vragen van de belijdende leden, maar ook van andere dan de belijdende leden, ter verhoging van de eigen plaatselijke inkomsten”.   

Dit betekent dat tien euro per persoon wordt gevraagd.

 

Ook belang voor eigen gemeente in De Bilt

Wanneer voor de actie voor de Solidariteitskas méér wordt ontvangen dan de verplichte afdracht, mag dat meerdere gedeelte binnen de eigen gemeente worden gebruikt. Dat is niet onbelangrijk, want er zijn natuurlijk veel kosten voor het in stand houden van onze eigen Protestantse Gemeente in De Bilt.

Om een indruk te krijgen wat cijfers:

De verplichte afdracht (quotum) Solidariteitskas is € 4.230,00 voor het jaar 2021. Dat betekent, dat alles wat in 2021 méér dan deze € 4.230,00 bijeen wordt gebracht, ten goede komt aan onze eigen gemeente. De opbrengsten van de actie Solidariteitskas bij onze gemeente in voorgaande jaren geeft het volgende beeld:

 Jaar  Afdracht  Opbrengst  Voor eigen gemeente
 2016   € 5.180,- € 5.690,- € 510,-
 2017   € 4.975,- € 5.557,- € 582,-
 2018 € 4.750,- € 5.510,- € 760,-
 2019 € 4.765,- € 5.333,- € 568,-
 2020 € 4.305,- € 5.826,- € 1.521,-
2021 € 4.230,-    

Het hoeft geen verder betoog om aan te geven, hoe belangrijk de Solidariteitskas is voor de Protestantse Kerk in Nederland én onze eigen Protestantse Gemeente De Bilt.

Daarom tenslotte deze oproep: ‘Laat uw hart spreken en wees solidair!’