Solidariteitskas

De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden
van de Protestantse Kerk. Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan een beroep doen op de Solidariteitskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter. De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uit- maakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidariteitskas binnengekomen. De Commissie Steunverlening bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden. 

Gericht op mensen, niet op stenen
De opbouw van de gemeente is meer doorslaggevend dan het in stand houden van een gebouw. De kern- taken van de plaatselijke gemeente moeten goed kunnen worden uitgevoerd: pastoraat, diaconaat en missionair werk. Daarnaast wordt uit de Solidariteits- kas geput om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. 

Samenwerkende gemeenten
Hoe kun je samen de schouders zetten onder het gemeentewerk? De Solidariteitskas levert een bijdrage aan het project ‘Samenwerkende gemeenten’. Het doel is om de vitaliteit van elke deelnemende gemeente te behouden of te vergroten en de werklast te verdelen. Op zelfgekozen terreinen benutten gemeenten elkaars kracht en vitaliteit. Her en der in het land wordt hier al de nodige ervaring mee opge- daan. Samenwerking kan gestalte krijgen van adminis- tratief tot jeugdwerk, van kerkrentmeesterschap tot inzet van kerkelijk werkers. Zo hoeft niet iedereen meer alles te doen en te kunnen en worden vreugden en zorgen met elkaar gedeeld. Zie voor meer informa- tie: www.pkn.nl > Werkvelden > Gemeenteopbouw > Samenwerken. 

Pioniersplekken: vernieuwend kerkzijn
Het programma Missionair Werk en Kerkgroei wil elk jaar nieuwe protestantse pioniersplekken stichten. Dit vindt plaats waar nog geen kerk is - zoals in vinexloca- ties - of waar de kerk verdwenen is. Zo’n plek kan gericht zijn op een bepaalde doelgroep. De eerste paar jaar ontvangt een pioniersgemeente subsidie vanuit Missionair Werk en Kerkgroei. In die periode wordt gestreefd om zelf de financiën op orde te brengen en financieel zelfstandig te worden. 

Bovenplaatselijk pastoraat
Pastoraat is een bijzondere vorm van hulpverlening. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenleving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals mensen in krijgsmacht, ziekenhuizen of gevangenissen. Maar ook studenten of varenden, die niet in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven. Meer informatie over dit pastoraat vindt u op www.pkn.nl/pastoraat.

Dovenpastoraat
Doven en slechthorenden zijn gewoon lid van een gemeente, maar tussen doven en horenden in staat een handicap. Horenden communiceren met gesproken woorden, doven met veelal gebaren. Om deze handicap te overbruggen, is er het dovenpastoraat. Predikanten en vrijwilligers verzorgen pastoraat, catechese en eredienst. Ook geven zij toerusting aan plaatselijke kerken hoe deze hun dove gemeenteleden tot hun recht kunnen laten komen. Sinds 2013 onderzoekt het project 'Doven-thuisgemeente' mogelijkheden tot vernieuwing , in aanvulling op het bestaande werk. 

Bron: PKN