ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: ·                                    Protestantse gemeente te De Bilt

Telefoonnummer kerkelijk bureau:    030 2129902

RSIN/fiscaalnummer:                        826127186

Kamer van Koophandel:                   77570529

Website adres:                                  www.pkndebilt.nl 

E-mail:                                               kerkelijkbureau@pkndebilt.nl

Adres kerkelijk bureau:                      Dorpsstraat vo Steenstraat 70

Postcode:                                          3732 HK

Plaats:                                               De Bilt 

 

Het kerkelijk bureau is geopend op werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. 

De Protestantse gemeente te De Bilt is een geloofsgemeenschap en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het staat (kerkorde) van de Protestantse kerk in Nederland staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: één gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten. 

De Algemene Kerkenraad heeft als uitgangspunt vier modellen voor een missionaire gemeente:

  • Gemeente met hart voor de kinderen
  • Gastvrije gemeente voor zinzoekers (‘kloostermodel’)
  • Zorgzame gemeente over grenzen heen (zowel pastoraal als diaconaal)
  • Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod

Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4, lid 1 van de kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Kerk te De Bilt. 


B. Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers van de twee wijkgemeenten, te weten, wijkgemeente Dorpskerk en wijkgemeente Oosterlichtkerk. In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad 8 leden. Ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 8 leden. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling en visie 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkndebilt.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘General regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, koster/beheerder, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding. (Max. € 1.700 op jaarbasis).

Leden van de kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. 

 

F. Verslag activiteiten 

De Algemene kerkrenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc.) wordt verwezen naar de websites van de twee wijkgemeenten:


G. Voorgenomen bestedingen

Onderaan deze pagina bevindt zich een link naar een “verkort overzicht begroting”. Dit betreft een uittreksel van de begroting 2024. De Algemene Kerkenraad heeft eind 2023 deze door het College van Kerkrentmeesters ingediende begroting 2024 voor de Protestantse Gemeente De Bilt goedgekeurd. Deze is vervolgens verzonden aan het toezichthoudend College van de landelijke PKN, het CCBB en inmiddels door dit College beoordeeld en geaccepteerd zonder verdere vragen. De complete begroting en toelichting zal ter inzage liggen op het kerkelijk bureau op 13 maart en 15 maart 2024 van 9.30 tot 12.00 uur. Wilt u deze inzien, maakt u dan vooraf alstublieft een afspraak (tel. 030 2129902).

Voor het jaar 2024 is de begroting opgesteld op basis van een eerder door het College opgestelde en aan de Algemene Kerkenraad gepresenteerde meerjarenbegroting. Het College gaan hierbij uit van een zekere stijging van de opbrengsten uit verhuur (10-20%). Er kunnen ook weer wat opbrengsten uit rente worden verwacht. De inkomsten levend geld zijn ingeschat met een lichte daling (-2%) al bestaat uiteraard de hoop dat de gemeenteleden van de PKN De Bilt in staat en bereid zullen zijn deze opbrengsten positief te beïnvloeden. De resultaten van de Actie Kerkbalans 2024 stemmen wat dat betreft tot hoop en dankbaarheid. Op een aantal kostenposten kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd, maar de meeste posten zullen naar verwachting met enkele procenten stijgen. Onder ‘salarissen en vergoedingen’ blijkt een forse kostenreductie te zijn gerealiseerd nu er geen betaalde koster meer in dienst is. De begroting gaat uit van 1.4fte predikantsplaats (nl. beide predikanten 0.7fte) en een kerkelijk werker à 0.6fte, zoals besloten in de Algemene Kerkenraad.

Het College reserveert in 2024 weer 59.641 euro voor het groot onderhoud. De daadwerkelijke kosten voor groot onderhoud zijn begroot op 23.351 euro. Daarbij verwacht het College de RCE-subsidie van 15.451 euro te ontvangen voor het groot onderhoud aan de Dorpskerk, zodat een groot deel van de gedoteerde gelden, 51.741 euro, gespaard kan worden als onderhoudsreserve. Verder verwacht het College dat de wijkfondsen kleiner zullen worden ten nutte van de algemene middelen, dit zal totaal gaan om een bedrag van circa 15.000 euro. Dit zal gebeuren door meer wijkspecifieke kosten in overleg met de wijkkerkenraden ten laste van de wijkfondsen te laten komen.

Het resultaat van de begroting valt mee - een begroot tekort van 28.824 euro is aanzienlijk minder dan de afgelopen jaren is gerealiseerd. Het vergt echter wel ons aller inzet, financieel, maar ook in vrijwillige uren rond verhuur en andere zaken. Hiermee hoopt het College onze inkomsten te vergroten en uitgaven verkleinen.

H. Jaarrekening

De Algemene kerkrenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. 

Een beknopte versie van de staat van baten en lasten uit de jaarrekening 2022 vindt u via het bijgevoegde bestand. De uitgebreide versie van de jaarrekening ligt in zijn totaliteit ter inzage op het Kerkelijk Bureau gedurende de openingstijden in de week van 10 tot 14 juli 2023. Hebt u na inzage vragen hierover, neemt u dan contact op met het Kerkelijk Bureau voor het maken van een afspraak. De jaarrekening is door het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Utrecht, het controlerend orgaan van de PKN, geaccepteerd zonder opmerkingen. Het College van Kerkrentmeesters geeft hierop de volgende toelichting:

Het tekort dat in de begroting voor 2022 werd voorzien is gelukkig meegevallen. De inkomsten uit verhuur zijn gestegen met ca. +34.500 euro. Daartegenover staan vanzelfsprekend wel gestegen kosten voor inkoop catering (ca. +12.400 euro) en andere kosten m.b.t. vergoeding vrijwilligers (ca. +1.000 euro) en energie (ca. +2.000 euro), maar het geeft zeker een beter resultaat. Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die zich hebben ingezet om dit resultaat te bereiken!

De Actie Kerkbalans bracht iets minder op dan het voorgaande jaar, maar de opbrengst van collecten steeg fors, van 18.025 naar 29.557 euro. Daarmee vielen de baten uit opbrengsten levend geld veel beter uit dan begroot, waarvoor we de gemeenteleden willen bedanken. Het is goed te kunnen vaststellen dat de financiële betrokkenheid van de gemeente is gegroeid.

De energiekosten zijn het afgelopen jaar maar beperkt gestegen. Gezien de aangepaste contracten pas begin 2023 ingaan, zijn de effecten pas in het volgende boekjaar te verwachten.

Het Meerjaren Onderhoudsplan is het afgelopen jaar door het College herzien, mede met het oog op de fors gestegen prijzen en de in het plan opgenomen (over 25 jaar gemiddelde) bedragen zijn gebruikt als dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen en maken deel uit van de lasten vermeld onder ‘Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen’. Deze dotaties bedragen in totaal 59.641 euro. Door elk jaar dit bedrag "in te leggen" verwachten we het groot onderhoud op langere termijn te kunnen blijven bekostigen, ondanks jaarlijkse verschillen in uitgaven aan het onderhoud.

Het ‘operationele resultaat (A)’ beschouwen we als de belangrijkste indicator van onze financiële situatie. Dit betreft immers de structurele baten en lasten - die komen volgend jaar naar verwachting weer terug in de jaarrekening. Het tekort is weliswaar minder dan in het voorgaande jaar maar nog steeds aanzienlijk, -75.769 euro.

Het college heeft een aantal kosten die specifiek zijn voor de wijkgemeenten ten laste van de wijkfondsen laten komen. Hierdoor wordt een grote stijging van de wijkfondsen voorkomen en daalt de algemene reserve minder snel.

Het eigen vermogen van de Protestantse Gemeente De Bilt komt met deze jaarrekening op € 666.665 (algemene reserve) plus € 1.749.008 (bestemmingsreserves en -fondsen). Daarnaast bestaan er voorzieningen zijnde € 441.912, bestemd voor het onderhoud van de gebouwen voor de eerst komende acht jaren; dit is vreemd vermogen omdat we verplicht zijn deze voorzieningen aan te houden om onderhoud te kunnen bekostigen.

Al met al verrast ons het resultaat positief en houden we moed voor de komende jaren. Het zal van ons allemaal een aanzienlijke inspanning en financiële betrokkenheid vragen om het tekort binnen de perken te houden. We zijn deel van Christus' kerk en dat geeft ons hoop en vertrouwen.