Toelichting bij de kerkrentmeesterlijke collectes

Veruit in de meeste gevallen zijn het collectes tijdens de 2e rondgang, het zijn altijd collectes ten behoeve van de eigen gemeente.

Ze hebben betrekking op de kosten die we maken voor het in stand houden, ondersteunen of stimuleren van kerkelijke activiteiten en het onderhoud van zaken. Deze collectes vormen, naast de algemene inkomsten zoals de actie kerkbalans, een onmisbare inkomstenbron voor het bekostigen van al die verschillende onderdelen van ons kerkzijn.

Om gemeenteleden meer inzicht te geven welke zaken binnen de kerkelijke gemeente spelen en bekostigd moeten worden heeft het college van kerkrentmeesters besloten aan de collectes een naam, een doel te verbinden. Dat doel is dus een specifiek benoemd onderdeel van het totale ‘kostenpakket’. Hopende dat met het benoemen van collectes en het geven van meer inzicht, de gemeente ook bereid zal zijn meer bij te dragen middels deze collectes.

Welke specifieke collectedoelen kennen we zoal:

Eredienst: dit is al een van oudsher bekend collectedoel, ook wel een breed begrip. Het behelst o.a. alle kosten die te maken hebben met het laten plaatsvinden en het in stand houden van kerkdiensten. Aan welke kosten moeten we dan denken? De kosten van onze eigen predikanten, maar ook de ‘inhuur’ van gastpredikanten. Een belangrijke kostenpost zijn de energiekosten van de gebouwen. Daarnaast zijn we als gemeente ook jaarlijks een afdracht verschuldigd aan de landelijke dienstenorganisatie PKN, die gemeentes adviseert en van informatiemateriaal voorziet etc.

Pastoraat: ook dit is een collectedoel dat lang bestaat, ook een tamelijk breed omvattend begrip. Het gaat hierbij met name om kosten die te maken hebben met de reguliere pastorale zorg en begeleiding van gemeenteleden van jong tot oud. Maar ook de specifieke pastorale aandacht en bijstand ingeval van crisissituaties. Kosten die gemaakt worden voor de catechisaties, voor de secties vallen hieronder. Ook kosten voor toerusting, zoals (bijscholings)cursussen, in het kader van pastoraat worden hieraan toegerekend.

Jeugdwerk: is een essentieel en 'kostbaar' onderdeel binnen onze kerk. We willen daarop zeker niet bezuinigen, in tegendeel. We willen het jeugdwerk voluit de ruimte geven. Het gaat om financiële en facilitaire ondersteuning van ons plaatselijk jeugdwerk in ’t algemeen en met name voor de jeugdclubs zelf, maar ook om het ondersteunen van specifieke jeugdactiviteiten en evenementen die binnen de gemeente georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse VakantieBijbelFeest of de maandelijkse Kleuterkerk.

Gezien het grote belang dat wij aan het jeugdwerk hechten wordt er ook een keer tijdens de 1e rondgang specifiek hiervoor gecollecteerd.

Onderhoud orgels: kerkorgels, zeker monumentale orgels, vragen veel onderhoud, elk jaar een onderhoudsbeurt, waaronder het stemmen. Daarnaast moeten er ook weleens herstelwerk uitgevoerd worden, uitgevoerd door professionele orgelbouwers. Bovendien dient er na enkele decennia een uitgebreide schoonmaak- en onderhoudsbeurt te gebeuren, een kostbare aangelegenheid waarvoor we simpel gezegd moeten sparen.

Daarnaast hebben we nog (digitale) piano's in gebruik, ook die behoeven onderhoud en zijn op termijn aan vervanging toe.

Onderhoud gebouwen: wel het meest zichtbare en tastbare op het kerkelijk erf. We bezitten twee fraaie kerkgebouwen, een rijksmonument (de Dorpskerk) en een niet-monumentale kerk (de Nieuwe Kerk). Begrijpelijk dat de Dorpskerk de meeste onderhoudskosten met zich mee brengt, maar ook de Nieuwe Kerk willen we in goede conditie houden en vergt daarom

ook het nodige onderhoud. Een rijksbijdrage (subsidie) in de onderhoudskosten voor onze Dorpskerk is vrijwel niet meer aan de orde. (een terugtredende rijksoverheid). Ook het wijkgebouw De Voorhof en het jeugdhonk Het Baken vergt het nodige onderhoud. De kosten voor de geluids- en beamerinstallaties rekenen we ook bij het onderhoud van de kerk.

Kerkmuziek: onze kerkmusici (organisten, pianisten, cantor) hebben soms nieuwe of vernieuwde kerkmuziekbundels nodig. Vooral de aanschaf van bundels met muzieknotatie zijn veelal kostbare aankopen. Ook wijkkerkenraden besluiten soms om nieuwe of vernieuwde liedboeken of liedbundels te willen gaan gebruiken. We beameren steeds meer liedteksten, maar daarvoor zijn wel Lied licenties (i.v.m. de bescherming auteursrechten) vereist, waarvoor jaarlijks betaald moet worden. Ook voor het mogen uitzenden van kerkdiensten via internet zijn licenties verplicht.

Publiciteit: We kunnen niet meer zonder: een informatieve website. Een website vergt onderhoud of moet soms vernieuwd worden, daaraan zijn kosten verbonden, maar ook het ‘in de lucht houden’ van de site zelf, de zgn. webhosting kost geld. En niet te vergeten de kosten voor de aanschaf en het onderhoud van bijvoorbeeld kopieerapparaten, ook deze vallen eronder.
Daarnaast willen wij ons als kerkelijke gemeente regelmatig presenteren in de plaatselijke bladen, met name rond de feestdagen.

Naast al deze collectes kennen we ook nog de zgn. Stipcollectes.

Waar het woord ‘stipcollecte’ precies vandaan komt is niet meer te achterhalen. Het zijn in ieder geval een vast aantal collectes per jaar, waarvan de doelen ingevuld worden door de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

De diaconale stipcollecte heeft een bestemming die niet ten goede komt aan de eigen kerkgemeente, maar altijd diaconaal doel ondersteunt.
Een CvK- stipcollecte is wel bestemd voor de eigen gemeente en daarbij wordt een specifieke bestemming benoemd. Het zijn steeds weer onderdelen van ons totale kostenpakket.

De Diaconie en het CvK hebben met elkaar afgesproken dat er elk jaar 10 stipcollectes gehouden worden, 5 voor de Diaconie en 5 voor het CvK.
De diaconale bestemmingen staan niet op voorhand vast, maar worden lopende het jaar nader ingevuld en deze kunnen per wijkgemeente ook verschillen. Bij het CvK is het wat beter mogelijk om vooraf de doelen vast te stellen en in te vullen.

Voor 2019 staan de volgende vijf CvK-stipcollectes gepland:
Kleuterkerk, Taizédiensten, VakantieBijbelFeest, Kerkwebradio, Adventproject Kindernevendienst/Kindermoment.
De bestemming/benaming is veelal voldoende duidelijk en behoeft daarom in de regel geen uitgebreide, specifieke toelichting.