Kerkbalans

Kerkbalans is de naam van een gezamenlijke actie van vijf Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke parochies, gemeenten en kerken. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende genootschappen:
o   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
o   Oud-Katholieke Kerk van Nederland
o   Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
o   Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (RKKN)
o   Remonstrantse Broederschap
De actie bestaat sinds 1973. Jaarlijks worden er honderden miljoenen euro's opgehaald. Kerkbalans kan hiermee de grootste inzamelingsactie op financieel gebied in Nederland worden genoemd. De actie vindt plaats in de eerste helft van januari. Vrijwilligers gaan dan de deuren langs en bezorgen formulieren waarop kerkleden hun toezeggingen kunnen doen.
 
De Protestantse Gemeente De Bilt doet ook mee aan Kerkbalans. Hierbij zijn alle twee wijkgemeenten betrokken:
Dorpskerk                            Dorpsstraat 70
Oosterlichtkerk                    1e Brandenburgerweg 34
Onze gemeente, de Protestantse Gemeente De Bilt, benadert alle bij de kerk betrokken personen vanaf 24 jaar. Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd mee te doen met Kerkbalans.

Toezeggingsformulier
Bij de persoonlijke uitnodiging voor deelname aan Kerkbalans treft men een zogenaamd toezeggingsformulier aan. Via het toezeggingsformulier geeft men aan, welk bedrag men voornemens is aan de kerk bij te dragen in het betreffende jaar. Deze toegezegde bijdrage wordt in het algemeen in termijnen verrekend. Dit gaat meestal via automatische incasso. De betrokkene geeft dan toestemming om het toegezegde bedrag in de aangegeven maanden van de bankrekening af te schrijven.

Digitaal toezeggen
Gemeenteleden die we per email kunnen bereiken, krijgen in december reeds een verzoek per email om digitaal hun toezegging te doen. Dit scheelt veel loopwerk voor onze vrijwilligers. Onze website kent een webshop omgeving waarin eenvoudig de toezegging kan worden ingevoerd. Wilt u hiervoor ook in aanmerking komen of een wijziging doorgeven, gebruik dan e-mail: kerkelijkbureau@pkndebilt.nl om ons te bereiken of gebruik het contactformulier.

 
Vrijwilligers
Bij deze grootste inzamelingsactie op financieel gebied in Nederland zijn ook de meeste vrijwilligers betrokken. Alleen al bij onze Protestantse Gemeente De Bilt worden bijna honderd vrijwilligers ingezet. Bedenkt u eens hoeveel mensen er in heel Nederland voor Kerkbalans in touw zijn binnen al die parochies, gemeenten en kerken van de vijf genoemde kerkgenootschappen.
 
Actie
De actie Kerkbalans wordt al vanaf 1973 elk jaar gehouden in de maand januari. Hierbij staan twee weken centraal: de ene week bezorgen de vrijwilligers een envelop met informatie bij de betrokkenen; in de week daarop gaan ze weer de deur langs om het antwoord op Kerkbalans op te halen. Het ‘antwoord op Kerkbalans’ is het ingevulde toezeggingsformulier in een gesloten envelop. Een gesloten envelop in verband met de privacy.
 
Na het openen van de enveloppen, met daarin de toezeggingsformulieren, worden de gegevens door de administrateur zo snel mogelijk in de computer verwerkt, waarna een totaalbedrag aan toezeggingen kan worden bekendgemaakt. Onze Protestantse Gemeente De Bilt is volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken mensen. Daarbij is het belangrijk vooraf te weten hoeveel in de loop van het jaar ongeveer zal worden bijgedragen. Afhankelijk hiervan kan dan meer of minder kerkenwerk worden uitgevoerd.

Wat als ik mijn toegzegging niet meer kan betalen? - verandering van de persoonlijke situatie
De bijdrage aan Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage. Natuurlijk kunnen er zich in de loop van het jaar onverwachte situaties voordoen, waardoor u uw toezegging niet meer kunt nakomen. Vanzelfsprekend is hiervoor alle begrip; het blijft altijd een vrijwillige bijdrage. Bij overlijden en bij verhuizing buiten de gemeente stopt Kerkbalans automatisch. In de overige gevallen geeft men een aanpassing even door aan het Kerkelijk Bureau, Burg. de Withstraat 29a, 3732 EJ  De Bilt, telefoon 030-212 99 02, e-mail: kerkelijkbureau@pkndebilt.nl
 
Richtbedrag voor de bijdrage aan Kerkbalans
De kerkelijke bijdrage is een vrijwillige bijdrage, waarbij u zelf bepaalt hoeveel u kunt missen voor de kerk. Velen willen echter een richtlijn hebben, omdat ze een passend bedrag willen bijdragen aan de kerk, ook in vergelijking met anderen. Een landelijk veel gebruikte richtlijn is 2 % van het bruto (gezins)inkomen op jaarbasis. Kerkbalans is geen verzoek om een gift waarvan u er heel veel krijgt. Het is een vraag om een wezenlijke bijdrage te leveren voor de voortgang van het kerk-zijn in de Protestantse Gemeente De Bilt.
 
Publicatie en financiële verantwoording.
In het informatie- en mededelingenblad van onze gemeente, het ‘Kerkvenster’, wordt regelmatig het toegezegde bedrag en de ontvangen financiële bijdragen vermeld. Met elkaar, de vrijwilligers, de bestuurders, de pastores, maar vooral u als betrokkenen bij onze gemeente, zorgen wij voor een vitale Protestantse Gemeente te De Bilt.