College van Kerkrentmeesters

De verzorging van de stoffelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard zijn in de Protestantse Gemeente te De Bilt toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Het College wordt gevormd door vertegenwoordigers uit elk van de twee wijkgemeenten. De meerderheid van het aantal leden dient als ambtsdrager bevestigd te zijn. Het College legt verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. 
 

Tot de taken van het College van Kerkrentmeesters behoren onder meer:

  1. het maken en uitvoeren van plannen ter voorziening in de stoffelijke behoeften van de (wijk)gemeente(n).
  2. het beschikbaar hebben en stellen van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de (wijk)gemeente(n).
  3. het administreren en verstrekken van overzichten van de bezittingen en schulden van de Protestantse Gemeente te De Bilt en jaarlijks het maken van de jaarrekening en de begroting.
  4. de geldwerving in de (wijk)gemeente(n) voor o.a. de vaste vrijwillige bijdrage.
  5. het opstellen van onderhoudsplannen voor kerkgebouwen, wijkgebouwen en pastorieën. Per wijkgemeente wordt daartoe een kerkmeester benoemd, die bij voorkeur van het College deel uit maakt.
  6. het beheren van de verzekeringspolissen en goederen van de gemeente.
  7. het bijhouden van de registratie der gemeenteleden, de doop- en huwelijksregisters en het beheer van het kerkelijke bureau.
  8. het ordenen en het beheer van kerkelijke archieven in overleg met een door de Algemene Kerkenraad aangestelde archivaris.
  9. het formuleren van het personeelsbeleid; het opstellen van dit beleid.
  10. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de gemeente. 

 

Het College van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit de volgende persoenen: 
De heer Martin van Veelen, voorzitter

Mevrouw Alana Gunnink, secretaris

De heer Hans Oskam, penningmeester

De heer Korstiaan Hoogendijk

De heer Nico van den Ham
De heer Remko van der Weide
De heer Frank van Asselt

Verder zijn bij het College als niet-leden betrokken:
De heer Dirk Maaijen, ledenadministrateur
De heer Hans Oskam, bijdrageadministrateur
De heer Jochem Floor, administrateur

De heer Maarten van der Kooij, zaakwaarnemer in bepaalde financiële en personele aangelegenheden.