ANBI

A. Algemene gegevens
De Protestantse Gemeente De Bilt valt, wat betreft de ANBI regeling, onder een groepsbeschikking voor kerkgenootschappen.  De Belastingdienst heeft aan de Protestantse Kerken in Nederland een zogenaamde groepsbeschikking afgegeven.  PKN landelijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 30 258482. Momenteel wordt PG De Bilt nog niet vermeld in het zgn. ANBI register. De Belastingdienst zal dit in de nabije toekomst wel gaan vermelden. PG De Bilt is bij de Belastingdienst voor verplichte afdrachten ingeschreven onder RSIN/ fiscaalnummer  820458314.

Officiële naam:
Protestantse Gemeente te De Bilt

Contactadres:
Kerkelijk bureau
Burg. de Withstraat 29a
3732 EJ De Bilt
telefoon 030-2129902
e-mailadres: kerkelijkbureau@PKNDeBilt.nl
Het kerkelijk bureau is op werkdagen geopend van maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur. 

Betalingen voor vrijwillige bijdragen:
Betalingen voor vrijwillige bijdragen moeten gestort worden op bankrekening NL25FVLB 0635802945 ten name van Protestantse Gemeente te De Bilt inzake actie Kerkbalans.

Overige bijdragen, zoals bijvoorbeeld voor het Verjaardagfonds, de Solidariteitskas, de Zending, het Kerkvenster en overige ‘losse giften’ moeten worden gestort op bankrekening  NL03 FVLB 0635 8029 53 ten name van de Protestantse Gemeente te De Bilt met vermelding van het fonds waarvoor de bijdrage bestemd is.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Protestantse Gemeente te De Bilt wordt gevormd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit 3 predikanten, 3 ouderlingen, 3 diakenen, 3 kerkrentmeesters en 1 secretaris. Leden van de Algemene Kerkenraad worden afgevaardigd door de 3 wijkkerkenraden: Dorpskerk, Immanuëlkerk en Opstandingskerk. (Op dit moment totaal 41 leden) 

De Algemene Kerkenraad  heeft alle zaken met betrekking financiële aangelegenheden gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters (totaal 12 leden)  bestaat uit vrijwilligers vanuit de drie wijkgemeenten. Zij verrichten hun werkzaamheden pro Deo.

C. Doelstelling en visie 
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financien. 
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israel geschonken verwachting, uitsrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland

Momenteel wordt het beleidsplan van de Protestantse Gemeente De Bilt geherformuleerd en geactualiseerd naar de meest recente ontwikkelingen.

Hoofdlijn bij de formulering van Visie en Missie is: “Om als gemeente van Christus in de Biltse samenleving zichtbaar en wervend aanwezig te zijn, wil de Algemene Kerkenraad bij een verdere doordenking van een nieuwe visie en missie vier modellen voor een missionaire gemeente aanvaarden als uitgangspunt:
·       Gemeente met hart voor de kinderen
·       Gastvrije gemeente voor zinzoekers (“kloostermodel”)
·       Zorgzame gemeente over grenzen heen (zowel pastoraal als diaconaal)
·       Gemeente met cultureel en intellectueel aanbod

E. Beloningsbeleid
In de gemeente zijn 1 fulltime  en 2 parttime predikanten actief. Er werken 9 personen op parttimebasis:
3 koster/beheerders, 2 administratieve medewerksters en 3 organisten. Totaal 2,2 FTE’s . Allen worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de PKN.  Onze gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken.  Een klein aantal hiervan ontvangt een vrijwilligersvergoeding (max. € 1.500 op jaarbasis). 

F. Verslag activiteiten 
Voor een overzicht van de activiteiten (zoals kinderclubs, gespreks- en bijbelstudiegroepen, etc.) wordt verwezen naar de drie websites van de drie wijkgemeenten:
·       www.dorpskerkdebilt.nl 
·       www.immanuelkerkdebilt.nl
·       www.opstandingskerkdebilt.nl

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De staat van baten en lasten geeft via de kolommen "begroting" inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen in het afgelopen jaar en in het lopende jaar. De kolom "jaarrekening" geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar.
 

      begroting jaarrekening begroting
inkomsten:   2016 2016 2017
80 baten onroerende zaken € 73.680 € 83.411 € 46.985
81 rentebaten € 9.000 € 4.311 € 10.000
83 bijdragen levend geld € 338.900 € 334.355  € 328.561
84 door te zenden collectes € 15.000  € 14.247  € 15.000
85 subsidies en bijdragen     €   3.000
  totaal inkomsten  € 436.580  € 436.324   € 403.046
uitgaven:        
40 lasten kerkelijk gebouwen  € 128.600  € 66.037   € 132.575
41 lasten overige eigendommen € 3.500 € 32.176 € 150
43 pastoraat   € 208.400  € 188.399  € 174.800
44 lasten kerkdiensten, catechese  € 45.000   € 31.374  € 39.000
45 verpl.bijdragen en andere organen € 23.000  € 21.905 € 22.425
46 salarissen  € 82.300   € 86.794   € 67.720
47 kosten beheer en administratie  € 17.000   € 20.959   € 17.255
48 bankkosten  € 1.000   € 1.596  € 1.000
  totaal uitgaven   € 508.800  € 449.240  € 454.925
           
  Saldo inkomsten -/- uitgaven   € -72.220  € -12.916  € -51.379
53/54 onttrekkingen/toevoegingen
Fondsen en Voorzieningen
 € 44.800 € 59.440 € 45.325
58 overige lasten en baten € 10.500 € 23.372 € 35.000
  Resultaat € -16.920 € 69.896 € 28.946

De jaarrekening 2016 geeft uiteindelijk een positief resultaat te zien van € 69.896. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene Reserve en die komt daarmee op € 173.225.

Toelichting bij de jaarrekening 2016
De totale inkomsten kwamen ongeveer uit op wat begroot was, maar zijn wel ten opzichte van 2015 met 7% gedaald en met name door:

  • Lagere bijdrage uit de kerkbalans actie, het zogenaamde levende geld (post 83),. Dit bedroeg ca. € 9.000 lager uit dan begroot, en dat was 5% lager dan in 2015.
  • Behoorlijk hogere buffetinkomsten (onderdeel post 58) dan was voorzien (ca. € 13.000).
  • Hogere baten onroerend goed (post 80) onder anderen t.g.v. inkomsten verhuur pastorieën in de vacaturetijd en verhuur kerkelijke centra.
  • Rentebaten (post 81) vertonen echter nog steeds een dalende tendens.
  • Lagere bijdrage aan de wijkkassen, ruim 15% minder dan in 2015.
  • De collecten in de kerkdiensten brachten verheugend meer op dan begroot,

De totale uitgaven zijn bijna 12% lager uitgevallen dan begroot, met name als gevolg van:

  • Afspraken kerkrentmeesters om uiterste terughoudendheid - verantwoord uitstel - te betrachten wat betreft gepland onderhoud aan gebouwen (post 40/41).
  • Lagere kosten voor pastoraat (post 43), met name door de in 2016. nog niet ingevulde predikant vacatures bij de Dorpskerk en Immanuelkerk.
  • Kosten beheer en administratie (post 47) waren iets hoger dan begroot.

Juni 2017
Het College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te De Bilt